Miljöskydd

Hur mycket tänker ni på er vattenförbrukning?

Vi vet hur dyrbart vatten är som naturresurs och därför har vi bestämt oss för att vara extra varsamma med det. Allra mest vatten sparar vi för tillfället genom att använda bomull som betecknas ”Cotton made in Africa”, eftersom enbart bevattning med regnvatten är tillåtet vid odling av denna. Det gör att vi sparar ca 2 000 liter vatten per kg bomull. Förutom det vill vi driva igenom ytterligare tre banbrytande vattenprojekt inom en snar framtid.

Ett av dessa tre projekt håller på att förverkligas just nu: Tillsammans med våra partner har vi grundat ett företag i Vietnam som heter CleanDye. Där kommer vi i framtiden att använda en revolutionär färgningsmetod: Våra produkter kommer att färgas med hjälp av koldioxid i stället för vatten. På så sätt sparar vi ca 25 liter vatten per t-shirt, och den använda koldioxiden återvinns dessutom till 95 %. Det här gör även att vi kan avstå från att använda processkemikalier. I slutändan blir det en trefaldig vinst för miljön. 

För oss är inte bara den här tekniken revolutionerande, utan även det faktum att vi för första gången investerar direkt i själva leveranskedjan. Som delägare i den nybyggda fabriken kan vi tillämpa höga krav och standarder direkt på plats och vidareutveckla dem i vår egen takt.

Kan ni även bidra till att begränsa klimatförändringarnas inverkan?

Detta är inte bara något som vi kan, utan något som vi måste göra. Klimatförändringarna hör till vår tids största utmaningar. Det finns flera anledningar till detta. Och hela vår planet är berörd av det.

Därför måste vi vidta aktiva åtgärder vid tillverkning och transport av våra varor, drift av våra anläggningar och byggnader samt användning av naturresurser – i syfte att motverka klimatförändringarna. Ett delmål har vi redan uppnått: I våra anläggningar och transporter har vi under perioden 2006–2016 minskat koldioxidutsläppen med 43 procent.

Hur kan era produkter transporteras så miljövänligt och effektivt som möjligt till mig?

Varje år skickar vi omkring 30,5 miljoner försändelser inom Europa – det är en tillräcklig anledning för oss att granska våra förpackningsprocesser och -material för att hitta än mer hållbara lösningar på dessa områden. Det har vi lovat oss själva. Våra transportkartonger består i dagsläget av FSC®-certifierad papp och för närvarande undersöker vi hur vi kan använda oss av transportpåsar som kan återvinnas. 

Men vi distribuerar inte våra paket från lagret till kunderna på egen hand, utan har ett nära samarbete med våra partner. I Tyskland är vår viktigaste partner Hermes, som är ett företag i Otto-koncernen. Hermes ingår i ett hållbarhetsinitiativ som heter ”WE DO”. Detta har lett till att företaget sedan 2006 har kunnat sänka sina transport- och anläggningsrelaterade koldioxidutsläpp med ca 30 procent – genom effektivare fordon, optimering av rutter med hjälp av GPS-teknik, elförsörjning via solceller och mycket mer. Samarbetet med Mercedes Benz Vans, som ska leda till att 1 500 elfordon ska användas för paketleverans senast 2020, är ytterligare en milstolpe inom ramen för Hermes hållbarhetsambitioner.

Hur kommer varorna till lagret då?

Äkta miljövänlig logistik måste börja redan ett steg tidigare: vid transport av våra varor från produktionsländerna till vårt lager. Här uppstår koldioxidutsläpp, som är den största orsaken till klimatförändringarna. Beroende på valet av transportmedel – flyg, lastbil, tåg eller båt – uppnår dessa utsläpp en högre eller en lägre nivå.  Vårt mål är att hela tiden minska utsläppen totalt sett. Genom att ändra transportsätt – framför allt genom att välja vatten- eller järnvägar i stället för luftvägen – har vi under de senaste åren kunna spara in större delen av våra koldioxidutsläpp.  För närvarande transporteras endast 16 procent av våra varor med flygfrakt.

Minskade koldioxidutsläpp genomändrade transportsätt

Hur kan era leverantörer spara koldioxid?

Till exempel genom CPI2 (Carbon Performance Improvement Initiative). CPI1 är ett branschinitiativ från företag som har som mål att spara energi även hos våra leverantörer och på så sätt skydda klimatet. Initiativet startades 2012 av Otto-koncernen och ställer know-how till förfogande med hjälp av ett onlineprogram som fungerar som stöd åt fabrikerna för att förbättra deras användning av energi, vatten och kemikalier samt ge dem ändamålsenliga rekommendationer och konkret hjälp. Över 1 000 fabriker som tillhör initiativets medlemmar i totalt 35 länder använder numera CPI2 och utnyttjar denna praktiska kunskapsöverföring. Bara under 2016 följde 63 av de textilfabriker som bonprix anlitar för sin produktion dessa rekommendationer. Onlineverktyget vidareutvecklas hela tiden.

Hur garanterar ni ansvarsfull användning av kemikalier?

Inom vissa produktionssteg i tillverkningen av textilier krävs kemikalier för att till exempel färga, tvätta eller trycka dessa textilier. För oss är det dock viktigt att användningen av kemikalier inte inverkar negativt på människor eller miljö.

Därför arbetar vi sedan flera år tillbaka i nära samarbete med våra leverantörer för att etablera en kemikalieövervakning som är inriktad på alternativa metoder, för att hela tiden minska denna inverkan. Här satsar vi framför allt på hjälp till självhjälp: Detta inbegriper självutvärdering (till exempel genom kemikaliemodulen inom ramen för CPI2) och omfattande utbildning i korrekt och säker hantering av kemikalier samt ansvarsfull avfallshantering av förbrukade ämnen, men framför allt även minskad användning av kemikalier. Självfallet kontrollerar vi även slutprodukten med avseende på dessa krav. 

Genom Otto-koncernen ingår vi i Textilalliansen och arbetar därmed tillsammans med andra allianspartner för att bannlysa användning av skadliga kemikalier inom textilleveranskedjan eller sänka gränsvärdena för dem så långt detta är tekniskt möjligt. Dessa finns i den s.k. Manufacturing Restricted Substances List (MRSL). 

På grund av komplexiteten i vår leveranskedja är detta en utmaning som vi inte kan klara av över en natt.